DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Profil verejného obstarávateľa PDF Print E-mail

Letecká vojenská nemocnica,  a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1361/V je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 

V zmysle ustanovení § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov zverejňuje  informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v Profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

Profil verejného obstarávateľa:

Link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9487?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=36601578&obec=&month=&year=2016&text=

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice
Sídlo: Murgašova 1, 040 86 Košice
Štát: Slovenská republika
IČO: 36601578
IČ DPH: SK2022103358
DIČ:  2022103358

Štatutárni zástupcovia: 
MUDr. Ľubomír Hudák, predseda predstavenstva
Ing. Anna Čarnoká, podpredseda predstavenstva
MUDr. Milan Husťák, člen predstavenstva

Kontaktné osoby:
sekretariát riaditeľa nemocnice
tel.: 055/ 6130011
fax.:055/ 6130010  
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it